ANYKŠČIŲ KULTŪROS DIENORAŠTIS

2017-ieji – jubiliejiniai Anykščių bibliotekos metai - (2017 10 10)

   
Berezauskienė Audronė
2017-ieji yra jubiliejiniai Anykščių bibliotekos metai. 1936 m. paskelbus „Valstybinių viešųjų bibliotekų įstatymą”, 1937 m. Lietuvoje pradėtos steigti valstybinės viešosios bibliotekos. Kartu su kitomis, naujai įsteigtomis, pradėjo gyvuoti tokio tipo biblioteka ir Anykščiuose. Bibliotekos įsteigimo dokumentuose rašoma: „Švietimo ministeris, pasirėmęs valstybinių viešųjų bibliotekų įstatymu, nuo 1937 m. kovo 15 d. įsteigia šias 64 viešąsias  valstybines  bibliotekas Utenos apskrityje: Anykščiuose II eilės, Molėtuose III eilės“…

1937 m. kovo 15 d. yra Anykščių viešosios bibliotekos įsteigimo data.

Iš bibliotekos istorijos

Bibliotekos veiklos pradžia buvo nelengva: stigo knygų ir patalpų, biblioteka buvo kilnojama iš vienos vietos į kitą, trūko būtiniausio inventoriaus. Pirmasis Anykščių viešosios valstybinės bibliotekos vedėjas buvo Kazys Narijauskas, išdirbęs iki 1941 m. rugsėjo 15 d.

Antrojo pasaulinio karo metais biblioteka sudegė. Praūžus karo audrai, prasidėjo bibliotekos atkūrimas. Nuo 1944 m. gruodžio 1 d. Anykščių bibliotekoje dirbo mokytojas Pranas Pakalnis. Biblioteka nuo 1945 m.  iki 1950 m. buvo įsikūrusi privačiose patalpose J. Biliūno gatvėje. 1949 m. bibliotekai vadovavo Kazys Dilys, vėliau keletą mėnesių dirbo Janina Matikonytė, po jos Anykščių bibliotekos vedėja dirbo Vilė Pociūnaitė, kuri išvyko mokytis ir nebegrįžo vadovauti. Visą dešimtmetį – nuo 1951-ųjų iki 1961-ųjų Anykščių rajoninei bibliotekai vadovavo Rozalija Klimašauskaitė – žmogus, mylėjęs knygą, žmones, sugebėjęs tvarkyti visus bibliotekos reikalus. Tas laikotarpis buvo didelių  permainų metai: bibliotekoje gausėjo darbuotojų, gerokai išaugo knygų skaičius. 1955 m. biblioteka persikėlė į patalpas Paupio gatvėje Nr. 10. Be bibliotekos, tame pastate dar buvo įsikūręs Miesto Vykdomasis komitetas, Namų valdyba ir Pionierių namai. Pastatas, į kurį anuomet persikėlė biblioteka, buvo vienas seniausių Anykščių mieste. Tai buvę  dvarininkės Okuličiūtės rūmai.

test
Biblioteka, 2016. Nuotr. Violetos Matelienės

1961 m. bibliotekoje įvedus naują abonemento vedėjos etatą, į šias pareigas perėjo dirbti R. Klimašauskaitė, o į jos vietą atėjo dirbti mokytoja Angelė Čepienė. 1965 m. kovo 15 d. bibliotekos vedėja paskiriama Bronė Staikūnienė-Lukaitienė. 1973 m. jai perėjus dirbti į Anykščių kultūros skyrių, bibliotekos „vairą perėmė“  Germa Aviltienė. 1975 m. įvyko rajono bibliotekų centralizacija. Centralizuojant bibliotekų tinklą, Anykščių rajoninė biblioteka tapo centrine, o visos kitos – jos filialais. Visos fondų komplektavimo lėšos buvo sutelktos Centrinės bibliotekos žinion. Skaitytojai galėjo naudotis ne tik savo bibliotekos, bet ir visų filialų fondais.

Po G. Aviltienės bibliotekai vadovavo Audronė Baltuškienė, Edita  Stiklinskaitė, Birutė Šližienė-Bulotienė. 1990-ieji Anykščių bibliotekai buvo didelių permainų metai. Rajone neliko Kultūros skyriaus, kuris ilgus dešimtmečius reglamentavo Anykščių kultūros įstaigų darbą. Tais pačiais metais  bibliotekos fondus papildė išeivių kūryba bei užsienyje gyvenusių kraštiečių dovanos. 1993 metais Centrinėje bibliotekoje knygų skaičius artėjo prie 160 tūkstančių ir patalpos darėsi ankštos. Keletą dešimtmečių bibliotekininkai ir skaitytojai laukė naujų patalpų, į kurias būtų perkelta biblioteka.  Laukti teko ilgai, tačiau problemą išsprendė tuometinis Anykščių rajono meras Saulius Nefas – bibliotekai buvo atiduotas dviejų aukštų pastatą Jono Biliūno gatvėje Nr. 35. Naujasis Anykščių bibliotekos pastatas oficialiai atidarytas 1995 m. rugsėjo 29-ąją. Naujose patalpose biblioteka galėjo aptarnauti skaitytojus jau ne vienoje skaitykloje, o keliose:  Bendrojoje, Muzikos ir meno, Kraštotyros ir Užsienio kalbų. Muzikos ir meno skaitykloje, o skaitytojai, turintys regos negalią, galėjo pasirinkti specialiai jiems kasetėse įrašytų kūrinių – garsinių knygų.

2004 m. pasikeitė bibliotekos vadovai. Beveik po 20 metų darbo iš užimamų pareigų dėl pablogėjusios sveikatos pasitraukė ilgametė bibliotekos direktorė B. Bulotienė. Nuo 2004 m. spalio 29 d. Viešajai bibliotekai pradėjo vadovauti Romas Kutka. Naujas vadovas įnešė permainų į bibliotekos gyvenimą. 2006 m. Viešoji biblioteka pateikė investicinį projektą dėl Okuličiūtės dvarelio (bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus) rekonstrukcijos EEE/NOR  (Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų) paramai gauti. Buvo pateiktas investicinis projektas ir dėl naujos bibliotekos statybos. Direktoriaus iniciatyva atidaryti trys Viešosios bibliotekos kaimo filialai: Piktagalio, Svirnų II ir Budrių.  Paprašytas pasidalinti mintimis,  kokią, atėjęs dirbti į biblioteką, matė ateitį,  direktorius rašė: „Vienas iš šiandienos šūkių yra grąžinti informaciniame lauke pasiklydusį žmogų prie knygos. Laki ir įtikinama yra nežinomo autoriaus frazė, jog pirmoji knyga gali pakeisti žmogaus gyvenimą. Kad takas į biblioteką neužželtų ir taptų apeiginiu taku, galima pasiekti tik sužadinus smalsumą bibliotekos teikiamomis paslaugomis ir galimybėmis ankstyvoje vaikystėje. Vedamas amžino smalsumo romantikos ir vėlesniuose amžiaus tarpsniuose žmogus nepraranda domėjimosi biblioteka“. <…> Informacinės visuomenės kūrimo kontekste keičiasi bibliotekos samprata. Ji vis labiau orientuojasi į informacinę bei komunikacinę funkciją. Nuo šiandieninio gyvenimo diktuojamų reikalavimų suvokimo ir sprendimų priėmimo, išaugusių bibliotekos lankytojų poreikių bei lūkesčių nustatymo ir galimybių  jiems įgyvendinti įvertinimo priklauso, ar pavyks mums sukurti šiuolaikišką, modernią biblioteką. Tik žinodami ir vertindami praeitį bei jausdami atsakomybę už dabartį mes pajėgūs  kurti ateitį“.

Viešosios bibliotekos dešimtmetis 2007–2017 metai

test
Bibliotekos atidarymo dienoje LR Prezidentė ir bibliotekos direktorius. Nuotr. Violetos Matelienės

2007 m. Viešoji biblioteka paminėjo 70-ąsias gyvavimo metines. Bibliotekai suteiktas Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių vardas. Augant skaitytojų poreikiams ir dokumentų fondams, darėsi ankštas pastatas ir J. Biliūno gatvėje. Jis jau neatitiko šiuolaikinės bibliotekos reikalavimų: saugyklos fondas, kuriuo naudojosi visos rajono bibliotekos buvo sutalpintas garažuose, neužteko vietos kraštotyros dokumentų ir rankraščių fondui, trūko erdvios salės kultūriniams renginiams, rajono bibliotekininkų seminarams bei parodų salės, buvo ankšti darbo kabinetai.

2013 m. įvyko vienas ryškiausių ir svarbiausių įvykių Anykščių miesto kultūriniame gyvenime – 2013 m. baigtas statyti naujas bibliotekos pastatas, kurio statybos trūko trejus metus. Iškilo jis prie Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios, ant Šventosios upės kranto. Naujasis visuomeninis statinys uždengė vieną iš Anykščių centrinės dalies urbanistinių piktžaizdžių – masyvių ir nuobodžių sovietmetyje statytų komercinių pastatų kiemą, kurį nuo Vyskupo skvero su A. Baranausko paminklu iki tol dengė tik mūrinė tvora. Šioje vietoje įkomponuota biblioteka padėjo užbaigti kvartalo perimetrinį užstatymą. Bibliotekos eksterjerui parinktos raudonos plytos bei čerpės savo spalva ir medžiagiškumu tvirtai antrina Anykščių seniesiems mūriniams namams bei gretimai istorinei bažnyčiai. 1.532 m² ploto biblioteka, anot architekto V. Daunoro, Anykščiams yra kaip tik – racionaliai atitinka dabartinius miestelio poreikius. „Bibliotekose paprastai dominuoja knygų pripildytos lentynos, kurios ir diktuoja margą vidaus vaizdą“, – pažymėjo architektas. 2013 m. gruodžio 13 d. naujojo pastato iškilmingame atidaryme dalyvavo Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Prezidentė kartu su bibliotekos direktoriumi R. Kutka atidengė prie bibliotekos ant grindinio marmurinę plokštę „Šviesa“. Tai buvo Kalbų alėjos šalia Viešosios bibliotekos Vyskupo skvere pradžia. Nuo 2014 m. įvairiakalbiai užrašai „Laba diena“ naujai atsiradusioje Kalbų alėjoje formuoja gerą Anykščių miesto bei draugiškos bibliotekos įvaizdį. Šiuo metu Kalbų alėja yra pasipuošusi dešimčia plytelių su skirtingų kalbų užrašais „Laba diena“ (lietuvių, prancūzų, gruzinų, norvegų, čekų, moldavų, baltarusių, estų, latvių ir japonų kalbomis).

Viešojoje bibliotekoje, vykdant projektus „Bibliotekos pažangai“, buvo įrengta erdvė jaunimui „Idėjų LABAS“. Anykščiuose atsiradusioje neformalioje vietoje jaunimas gali susiburti ir pasinaudoti atvirai prieinamomis informacinės medijų raštingumui reikalingomis technologijomis (garso laboratorija, grafikos laboratorija). Erdvė „Idėjų LABAS“ kartu su  jaunimo klubu „Katinų ložė“ pritraukia į biblioteką daugiau jaunimo, skatina juos skaityti, domėtis literatūra ir menu.

Viešoji biblioteka didelį dėmesį skiria bendradarbiavimui su užsienio bibliotekininkais. 2015 m. Anykščiuose lankėsi Latvijos Respublikos Madonos rajono bibliotekininkai. Direktorius R. Kutka  kolegas supažindino su bibliotekos skyrių veikla, veikiančiomis parodomis, pasidalino darbo patirtimi. Svečiai iš Latvijos susipažino su anykštėnų rašytojų rankraščiais, domėjosi Anykščių krašto etninio paveldo kūrėjais ir jų veikla, apžiūrėjo jiems skirtą spaudinių parodą.

test
Bibliotekoje svečiai iš Estijos, 2016 m. Nuotr. Violetos Matelienės

Draugystės ir bendradarbiavimo ryšiai sieja Anykščių viešąją, Latvijos ir Estijos Respublikų bibliotekas. Dar 2007 m. gegužės 5 d. pasirašyta trišalė bendradarbiavimo sutartis tarp Madonos rajono bibliotekos (Latvijos Respublika), atstovaujamos direktorės Imeldos Saulitės, Raplos apskrities bibliotekos (Estijos Respublika), atstovaujamos direktorės Oie Paaslepp ir Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos (Lietuvos Respublika), atstovaujamos direktoriaus R. Kutkos.  2014 m. ši sutartis buvo atnaujinta Anykščių viešosios bibliotekos delegacijos viešnagės Madonoje metu.

test
Anykštėnai su svečiais iš Latvijos ir Estijos, 2016 m. Nuotr. Violetos Matelienės

test
Direktorius R. Kutka ir Madonos (Latvija) bibliotekos direktorė Imelda Saulitė. Nuotr. Violetos Matelienės

Pastaraisiais metais Viešoji biblioteka sulaukia vis daugiau lankytojų, daugėja skaitytojų, su bibliotekos veikla susipažinti atvyksta kolegos iš kaimyninių rajonų, svečiai iš užsienio šalių. 2016 m. Anykščių bibliotekoje vyko Panevėžio teritorinės bibliotekų tarybos išplėstinis posėdis. Jame dalyvavo Panevėžio regiono viešųjų bibliotekų vadovai ir Tarybos nariai. Taip pat Anykščiuose vyko Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos organizuoti tarptautiniai teoriniai ir praktiniai mokymai „E. knygų rinka ir bibliotekų partnerystė“, kuriuose dalyvavo Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius prof. dr. Renaldas Gudauskas ir Informacinių sistemų aptarnavimo skyriaus vyriausioji metodininkė Zofija Burinskienė, kolegos iš Slovėnijos, Ukrainos bibliotekų ir kt. Mokymų tikslas buvo didinti bibliotekų e. paslaugų kokybę ir bibliotekų išteklių prieinamumą visuomenei.

test
Bibliotekos direktorius R. KUTKA su bibliotekininkų kolektyvu ir bibliotekos bičiuliais, 2012m. Nuotr. Violetos Matelienės

Jau aštuonis dešimtmečius Anykščiuose gyvuojanti valstybinė viešoji biblioteka yra ta vieta, kur žmonės ateina ne tik pasiskolinti knygų ar paskaityti laikraščių, žurnalų. Tai vieta, kur užtikrinamos informacinės paslaugos, diegiamos naujos technologijos, garantuojama prieiga prie interneto išteklių.  Biblioteka yra  erdvė, kur ne tik gilinamos žinios, bet ir keičiamasi jomis su kitais, tenkinami socialiniai poreikiai. Bibliotekininkai, kurdami veiksmingą, įvairių socialinių grupių gyventojams prieinamą bibliotekos paslaugų sistemą, skatinančią bendruomenės narių savišvietą bei mokymąsi visą gyvenimą, sudaro galimybę gyventojų savirealizacijai ir kūrybinei saviraiškai. Tuo tikslu organizuojamos įvairios priemonės skaitymo skatinimui, prasmingo ir turiningo laisvalaikio leidimui, kultūrinio akiračio plėtimui – rengiamos akcijos, vykdomi projektai, organizuojami renginiai, rengiamos personalinės ir teminės parodos, bendradarbiaujama su įvairiomis Anykščių miesto įstaigomis, institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis. 2007–2017 m. už bendradarbiavimą su kitomis organizacijomis, bibliotekomis bei įvairių projektų įgyvendinimą Viešajai bibliotekai įteikta ne viena padėka. 2016 m. už nuoširdų bendradarbiavimą įgyvendinant Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos projektą „Bibliotekos pažangai 2“ ir bendruomenei reikšmingų kokybiškų paslaugų kūrimą padėką įteikė LNB generalinis direktorius prof. dr. Renaldas Gudauskas. Už bendradarbiavimą rengiant Panevėžio regiono jungtinių bibliotekų stendą 17-oje Tarptautinėje Vilniaus mugėje direktoriui R. Kutkai padėką įteikė Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos  direktorė Rima Maselytė. Už pagalbą organizuojant tarptautinius mokymus „E-knygų rinka ir bibliotekų partnerystė“ padėką įteikė Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos prezidentė Danguolė Abazoriuvienė.

test
Bibliotekos direktorius prie parodos KNYGOS ANATOMIJA, 2016. Nuotr. Violetos Matelienės

Biblioteka yra visiems prieinama viešoji įstaiga, kaupianti ir sauganti universalų Anykščių bendruomenės poreikius tenkinantį dokumentų fondą.  Čia puikios galimybės visiems skaityti ir ieškoti informacijos. Skaitytojams be tradicinių paslaugų yra teikiamos skaitmeninės informacijos  paslaugos, kurios remiasi skaitmeninės informacijos prieiga bibliotekoje ir už jos ribų, apima gyventojų informacinės kompetencijos ugdymą. Biblioteka yra bendruomenės centras,  skatinantis visuomenės narius bendrauti, keistis nuomonėmis, dalyvauti pilietiniuose ir kultūriniuose renginiuose. Biblioteka kviečia ateiti visus, kurie siekia gauti žinių.
        
Birutė VENTERAITIENĖ ir Audronė BEREZAUSKIENĖ
Kiti autoriaus straipsniai Kryptis 
 Autorius: Berezauskienė Audronė
NAUJAUSI KOMENTARAI / APŽVALGOS
KOMENTARŲ NĖRA
Rašyti komentarus ir apžvalgas gali tik registruoti vartotojai!
Interneto svetainė „Anykščiai - Kultūros miestas“ (https://www.kulturos-miestas.lt) - Anykščių miesto ir krašto kultūros naujienų, renginių, audiovizualinių resursų bei turizmo informacijos katalogas. Daugiau informacijos >>

Mūsų draugai: EssentHouse, Reklamos archyvai