RENGINIŲ KALENDORIUS

RENGINIŲ KATEGORIJOS
RENGINIŲ ARCHYVAS
RENGINIŲ STATISTIKA

Muzik­inė teatral­izuota komedija „Ar Amerika pir­tyje?!“

Anykščių kultūros centras
Anykščių kultūros centras ▶
A. Baranausko a. 2, LT-29132 Anykščiai
2017 m. kovo 9 d. - 18:00
Kaina - €
Renginys vyko prieš 2545 d.
   
Nuotraukų: 0
Nuotraukų nėraNuotraukų nėraNuotraukų nėra
Videoklipų: 0
Videoįrašų nėraVideoįrašų nėraVideoįrašų nėra
Kovo 9 d. 18 val. Muzik­inė teatral­izuota komedija „Ar Amerika pir­tyje?!“

Nusi­bodo banaly­bės, pigūs anek­do­tiniai juoke­liai, muilo operų siuže­tai ir kom­pi­u­teriu kurta negyva muzika?! Čia žiūrovai išvys nuoširdžią ir TIKRĄ komediją. Nepa­prastą. Muzik­inę! Visiems pažįs­tamo dauge­lio TV pro­jektų diri­gento Vytatuto Lukoči­aus aranžuo­tas melodi­jas, režisieri­aus skoningai integruotas į spek­tak­lio siužetą, atlieka Kauno muzikos ansam­b­lisAiniai“. Kas gi tai?! Tai nauja teatro klasikos perlo „Amerika pir­tyje“ inter­pretacija. Šįsyk kūrė­jai pava­din­ime palieka klaus­tuką, o jis slepia dau­gybę naujų detalių žinomoje pjėseje. Geromis emo­ci­jomis ir humoru pris­o­drintame režisieri­aus Nerijaus Petroko pas­taty­tame spek­tak­lyje energiją lies pagrin­dinio vaid­mens hero­jus - scenos vijurkas Deivis Norvi­las.

Ne vieną dide­lio pasisekimo veikalą Lietu­vos ir užsienio teatru­ose pas­tačiu­sio žinomo režisieri­aus Lietuvos muzikos ir teatro akademi­jos docento Ner­i­jaus Petroko kruopš­taus darbo rezul­tatas - nau­ja­sis scenos dievaičio Deivio ir Kauno muzikos ansam­blioAiniai“ amplua, kurį išvydę žiūrovai bus mal­o­niai nustebę. Režisierius ir atlikė­jai pažada: didelė juoko ir geros muzikos dozė garan­tuota! (suteikiama 6 mėn. garan­tija :)

Muzik­inėje komedi­joje šmaikščiai apn­uogi­na­mas naivių žmonių patik­lumas įvairaus plauko sukči­ais, lengvai manip­uli­uo­janči­ais žmonių liki­mais, kurie pasin­au­doja tokiomis ydomis, kaip godu­mas, kvailumas, puikybė, noras gyventi „ant sve­timo gero“. „Ak, Amerika…“ ne kartą atsidus spek­tak­lio hero­jai, nors puikiai žino, kad „gera ten, kur mūsų nėra“. Jie nepakyla ir neištrūk­sta iš savo realy­bės - lietu­viškos pir­ties van­tos tragikomiškai į šip­ulius sudaužo „pažadė­to­sios žemės“ miražą… Šiu­ose žmogiškose peripeti­jose ir atsidūsėjimu­ose slypi tyras humoras, iš kurio neį­manoma nepasi­juokti. Kar­tais ir iki ašarų.

Vaid­ina:

VIN­CAS - Deivis Norvi­las
AGOTA - San­dra Lebrikaitė
ANTANAS - Rytis Janil­io­nis
BEKAMPIS - Osval­das Petraška
FAIBČIKAS - Edmundas Gumu­li­auskas
PIRŠLYS - Dal­ius Ivanauskas

daly­vauja muzikan­tai: Monika Jurgi­laitė, Vytau­tas Švabauskas, Raimundas Kukanauskas, Nari­man­tas Murauskas, Justi­nas Buta.

Muzik­inė komedija sukurta pagal Ketu­rakio (brolių Antano ir Juozo Vilku­taičių) komedijąAmerika pirtyje“. Sce­nar­i­jaus auto­rius ir režisierius - Ner­i­jus Petrokas

Spek­tak­lyje lietu­vių kom­poz­i­torių kūriniai ir liaud­ies dainos skam­bės KITAIP!
Aranžuočių auto­rius: Vytau­tas Lukočius
Vaizdo instal­iacijų autorė: Vesta Obolevičiūtė

Orga­ni­za­to­rius: Kon­cert­inė įstaiga „Kauno santaka
Muzik­inė teatral­izuota komedija „Ar Amerika pir­tyje?!“
NAUJAUSI KOMENTARAI / APŽVALGOS
KOMENTARŲ NĖRA
Rašyti komentarus ir apžvalgas gali tik registruoti vartotojai!
Interneto svetainė „Anykščiai - Kultūros miestas“ (https://www.kulturos-miestas.lt) - Anykščių miesto ir krašto kultūros naujienų, renginių, audiovizualinių resursų bei turizmo informacijos katalogas. Daugiau informacijos >>

Mūsų draugai: EssentHouse, Reklamos archyvai