RENGINIŲ KALENDORIUS

RENGINIŲ KATEGORIJOS
RENGINIŲ ARCHYVAS
RENGINIŲ STATISTIKA

Ansam­blio „Lietuva“ pre­m­jera „KALBA RADIJAS“

Anykščių kultūros centras
Anykščių kultūros centras ▶
A. Baranausko a. 2, LT-29132 Anykščiai
2017 m. vasario 22 d. - 18:00
Kaina nuo 7 €
Renginys vyko prieš 2559 d.
   
Nuotraukų: 0
Nuotraukų nėraNuotraukų nėraNuotraukų nėra
Videoklipų: 0
Videoįrašų nėraVideoįrašų nėraVideoįrašų nėra
Vasario 22 d. 18 val. Senos dainos - nau­jai kar­tai! Ansam­blioLietuvapre­m­jera KALBA RADIJAS

To „Lietu­voje“ dar neb­uvo! Pop­u­liari­ausi XX amži­aus Lietu­vos estra­dos hitai skamba… liaudiškai! Naujomis spalvomis atsisklei­džia geri­ausi praėju­sio šimt­mečio lietu­viškos estra­dos klasika tapę kūriniai - nuo D. Dol­skio ir A. Šaba­ni­ausko šlagerių iki V. Ker­na­gio ir A. Mamon­tovo hitų. Ir visa tai - nau­jau­sioje ansam­blio „Lietuva“ pro­gramoje „KALBA RADIJAS“!

Ansam­blio „Lietuva“ pre­m­jera „KALBA RADIJAS“

Lietu­viškos estra­dos šimt­mečio kalei­doskopas muzikini­ame spek­tak­lyje sukasi itin intriguo­jančiomis aplinkybėmis.Veiksmas vyk­sta XX amži­aus pradžios Lietu­voje. Įprastą kaimo gyven­imo tėkmę netikė­tai sujaukia ypatin­gas tech­ni­nis įvykis - kaimo keis­tuoliu pram­intas radis­tas sumontuoja tikrą radijo imtuvą. Taip prasideda radijo dik­torių sekama istorija, kuri­oje atsisklei­džia ne tik pas­tarojo šimt­mečio estrad­inės muzikos raida, bet ir įvykiai, nutikę lietu­vių tau­tai nuo 1918 metų iki šių dienų. Radijo ban­gos tiesiog įtraukia kaimo žmones ir šie leidžiasi į kelionę laiku. Dain­uo­jan­tys, muzikuo­jan­tys, šokan­tys veikė­jai savaip, unikaliai supranta radijo sklei­džia­mas muzikines nau­jienas ir, įsik­lausę į laiko pulsą, čia pat vietoje improvizuoja. Pasitelk­dami turimus instru­men­tus, įrankius bei įnag­ius, jie ieško naujo skambesio ir sav­itu stil­i­umi atlieka kūrinius, vėliau tapu­sius šlage­ri­ais. Pro­gramoje skamba tokios gerai žinomos dainos kaip „Aš myliu vasaros rugiagėlę“, „Tu ateik į pasi­matymą“, „Bal­tas paukštis“, „Ar tu ją matei“, „Ant Kalėdinės eglutės“ ir dauge­lis kitų pop­u­liarių kūrinių.

Ansam­blio „Lietuva“ pre­m­jera „KALBA RADIJAS“

Žmonių vaiz­duotė atsispindi spe­cialiai sukur­tame stilizuo­tame ani­macini­ame filme, tapu­si­ame spek­tak­lio scenografi­jos dal­imi. Tarsi tautinėje juos­toje čia audžiama visa neprik­lau­so­mos Lietu­vos šimt­mečio istorija.

„Mes gal­ime būti labai nova­toriški ir mod­ernūs, gal­ime dain­uoti „Ten Walls“ ir ką tik norim, tačiau taip jau yra, kad mums vis tiek skauda dėl gražių dalykų“, - sako pro­gramos režisierius Andrius Povi­lauskas. „Tas jautru­mas, esan­tis lietu­vių liaud­ies dain­ose, vis tik paliečia gili­au­sias mūsų sie­los sty­gas, rodos, užkabindamos pačią esmę.“

Ansam­blio „Lietuva“ pre­m­jera „KALBA RADIJAS“

Kūry­binė komanda - Andrius Povi­lauskas, Vytau­tas Leistru­mas, Šarū­nas Datenis

Kostiumų dailininkė - Jolanta Rimkutė

Vizual­izacija - Iman­tas Precas

Kon­cer­tas vyks vasario 22 d. (trečia­di­enį) 18 val. Anykščių kultūros centre

Pro­gramos trukmė - 1 val. 15 min. (be pertraukos)

Bili­etus platina kultūros cen­tro kasa ir BILI­ETŲ PASAULIS http://www.bilietai.lt/lit/renginiai/koncertai/ansamblio-lietuva-premjera-kalba-radijas-2017-metai--anyksciai-206352/​

Dau­giau infor­ma­ci­jos - www​.ansam​b​lis​-lietuva​.lt

Bili­eto kaina: 7 €, 8 €, 9 €
Ansam­blio „Lietuva“ pre­m­jera „KALBA RADIJAS“
NAUJAUSI KOMENTARAI / APŽVALGOS
KOMENTARŲ NĖRA
Rašyti komentarus ir apžvalgas gali tik registruoti vartotojai!
Interneto svetainė „Anykščiai - Kultūros miestas“ (https://www.kulturos-miestas.lt) - Anykščių miesto ir krašto kultūros naujienų, renginių, audiovizualinių resursų bei turizmo informacijos katalogas. Daugiau informacijos >>

Mūsų draugai: EssentHouse, Reklamos archyvai