RENGINIŲ KALENDORIUS

RENGINIŲ KATEGORIJOS
RENGINIŲ ARCHYVAS
RENGINIŲ STATISTIKA

Nacionalinės dramaturgijos festivalis „Pakeleivingi″ (2016) - Gabrielė Tuminaitė „Bedalis ir labdarys“

Anykščių kultūros centras
Anykščių kultūros centras ▶
A. Baranausko a. 2, LT-29132 Anykščiai
2016 m. spalio 19 d. - 18:00
Kaina nuo 9 €
Renginys vyko prieš 2606 d.
   
Nuotraukų: 23
Festivalio svečiaiFestivalio svečiaiDijana Petrokaitė su festivalio svečių
Videoklipų: 0
Videoįrašų nėraVideoįrašų nėraVideoįrašų nėra
Spalio 19 d. Val­sty­binio Vil­ni­aus mažojo teatro spek­tak­lis „BEDALIS IR LABDARYS“ (N-​16), pagal to paties pava­din­imo Pauli­nos Pukytės knygą

Spektaklio trukmė - 1 val. 30 min.

Bilieto kaina: 9, 10, 12 EUR.

Nacionalinės dramaturgijos festivalis „Pakeleivingi″ (2016) - Gabrielė Tuminaitė „Bedalis ir labdarys“

Režisierė - Gabrielė Tumi­naitė

Kom­poz­i­to­rius - Giedrius Pusku­nigis

Kostiumų dailininkė - Elvita Brazdylytė

Vaid­ina: Lar­isa Kalpokaitė, Alman­tas Šinkū­nas, Vil­ija Ramanauskaitė, Elž­bi­eta ­Latė­naitė, Gin­tarė Latvė­naitė, Agnė Kiškytė, Agnė Šataitė, Dau­man­tas Ciu­nis, Josif Bal­iuke­vič, Tomas Kliukas, Tomas Rinkū­nas, Tomas Stirna, Man­tas Vaitiekū­nas, Aura Garmutė.

N-​16 Spek­tak­lyje nau­do­jama nenor­matyv­inė leksika.

„Lon­don, Lon­don!” - kar­toja mintyse žiūrovai, keli­au­dami iš mag­iško teatrinio seanso Vil­ni­aus maža­jame teatre. Tai ne tik pagrin­di­nis režisierės Gabrielės Tumi­naitės nau­jau­sio spek­tak­lio „Bedalis ir labdarys“ muziki­nis leit­mo­ty­vas, vir­tuoz­iškai atlik­tas aktorės Elž­bi­etos Latė­naitės. Frazėje „Lon­don, Lon­don!” telpa visa šiuo­laik­inė lietu­viška mitologija. Joje visa tai, kas iki kaulų smegenų jau­d­ina 21 amži­aus migruo­jantį lietuvį - bejausmė, žmogui priešiška kas­di­enybė, daug juodo, bepras­mio, nieko nesukuri­ančio darbo, ister­i­jos, kuria pra­trūk­stama nebepake­liant kas­di­enės naš­tos, aršios kovos už išlikimą ir nuo­lat į nugarą šnop­uo­jančios mirties.

Režisierė G. Tuminaitė lakoniškai apibū­d­ina aštri­au­sias spek­tak­lio temas: „Bedalis ir labdarys“ - kodi­nis pava­din­i­mas. Bedaliai - tai žmonės, kurie ne ten gimę, ne taip užaugę, palikti, nep­a­lytėti sėk­mės, praradę namus, savo pagrindus, šak­nis. Lab­darių pozi­ci­jos geres­nės. Vieni gyvena metro stotelėse, kiti stikliniuose dan­go­raiži­u­ose, bet negali apsieiti vieni be kitų. Ir ši dishar­monija sudaro mūsų pasaulio harmoniją“

Nacionalinės dramaturgijos festivalis „Pakeleivingi″ (2016) - Gabrielė Tuminaitė „Bedalis ir labdarys“

Susi­pažinkite - šian­dienos Bedalių ben­druomenės nar­ius spek­tak­lyje įkūnija akto­riai: Josif Bal­iuke­vič, Aura Gar­mutė, Lar­isa Kalpokaitė, Tomas Kliukas, Gin­tarė Latvė­naitė, Tomas Rinkū­nas, Tomas Stirna, Agnė Šataitė ir Alman­tas Šinkū­nas. Pagrin­di­nis skiria­ma­sis bruožas - vienybė. Juos myli, su jai susi­ta­p­atina, jų istori­jas ypač aštriai išgyvena ir atjaučia visi, sėd­in­tys žiūrovų salėje. Spek­tak­lio Bedaliai labiausiai panašūs į nūdienos Lietuvą, jie gyvena dabar­ties dži­augs­mais ir nesidrovi gar­siai išsakyti savo akimirkos kančią. Režisierė ironiškai juos vad­ina Išdaig­ininkais, savotiškais Naminukais, gyve­nanči­ais dideli­u­ose mies­tu­ose ir sukuri­anči­ais daug darbo įvairi­oms insti­tu­ci­joms, komisi­joms, pabėgėlių cen­trams. „Kad atsir­astų pabėgėlių cen­tro direk­to­rius, reikia pabėgėlių. Mes norime juos palaikyti, pateis­inti ir džiaugiamės, kai jie ardo tvark­ingą biurokrat­inę sis­temą“ - sako G. Tuminaitė.

Tuo tarpu Lab­darių gru­pei spek­tak­lyje atsto­vauja akto­riai: Dau­man­tas Ciu­nis, Agnė Kiškytė, Elž­bi­eta Latė­naitė, Vil­ija Ramanauskaitė ir Man­tas Vaitiekū­nas. Jie vaid­ina dar­bščius, aro­gan­tiškus, jautrius, kar­tais net švel­nius ir ker­inčius, visada lanksčius ir vir­tuoz­iškai realybe manip­uli­uo­jančius val­sty­bės tarnautojus, pareigūnus, žmones pas­taty­tus laipteliu aukščiau nei eili­nis Bedalis. Iš jų veiksmų, kandžių pasisakymų, makabriškos veik­los ruti­nos juoki­asi žiūrovai. Lab­dariai nūdienos situaciją apibū­d­ina taik­liai, giliai ir ironiškai. Fak­tas, jog Lab­darių egzis­ten­cija išties neį­manoma be treniruočių ir muštro būdu ban­domų suž­moginti, sueu­ropi­et­inti Bedalių, be jų kas­dien padaromų nusikaltimų rutinos.

Nacionalinės dramaturgijos festivalis „Pakeleivingi″ (2016) - Gabrielė Tuminaitė „Bedalis ir labdarys“

Kaip recen­z­i­joje rašė teatro kri­tikė Daiva Šaba­se­vičienė: „Tumi­naitė kuria spek­taklį apie žmones, ji tyrinėja tai, kas būdinga daugeliui. Ji neieško herojų, nes toks laikas. Tiesiog herojų niekam jau seniai nereikia. Šitoje kako­foni­joje ji ieško žmo­gaus vardu „lietu­vis“. Salė kurį laiką sėdi nuvy­tusi: stebi ir kai kuo ste­bisi (kalba, vien­tiso siužeto neb­u­vimu), bet vos tik išgirsta žodį „Lietuva“, iškart atsi­gauna. Tary­tum čia įvyktų spek­tak­lio lūžis, kul­mi­nacija. Pasirodo, žmonėms reikia dar ir dar kartą prim­inti, kad šie nesusipra­ti­mai vyk­sta aplink mus, su mumis“. O jūs, ger­biami žiūrovai, kurią barikadų pusę rinksitės šį vakarą, su kuria komanda - „bedalių“ ar „lab­darių“ verk­site, juok­sitės ir gyven­site šį kartą? Metas rink­tis, jūs atėjote į režisierės G. Tuminaitės spek­taklį „Bedalis ir labdarys“ pagal to paties pava­din­imo Pauli­nos Pukytės knygą.
Nacionalinės dramaturgijos festivalis „Pakeleivingi″ (2016) - Gabrielė Tuminaitė „Bedalis ir labdarys“
NAUJAUSI KOMENTARAI / APŽVALGOS
KOMENTARŲ NĖRA
Rašyti komentarus ir apžvalgas gali tik registruoti vartotojai!
Interneto svetainė „Anykščiai - Kultūros miestas“ (https://www.kulturos-miestas.lt) - Anykščių miesto ir krašto kultūros naujienų, renginių, audiovizualinių resursų bei turizmo informacijos katalogas. Daugiau informacijos >>

Mūsų draugai: EssentHouse, Reklamos archyvai