RENGINIŲ KALENDORIUS

RENGINIŲ KATEGORIJOS
RENGINIŲ ARCHYVAS
RENGINIŲ STATISTIKA

Nacionalinės dramaturgijos festivalis „Pakeleivingi″ (2016) - Kristina Gudonytė „Ida iš šešėlių sodo“

Anykščių kultūros centras
Anykščių kultūros centras ▶
A. Baranausko a. 2, LT-29132 Anykščiai
2016 m. spalio 16 d. - 18:00
Kaina nuo 4 €
Renginys vyko prieš 2422 d.
   
Nuotraukų: 0
Nuotraukų nėraNuotraukų nėraNuotraukų nėra
Videoklipų: 0
Videoįrašų nėraVideoįrašų nėraVideoįrašų nėra
Spalio 16 d. 18 val. Panevėžio teatroMenas“ spek­tak­lis „Ida iš šešėlių sodo

Bili­eto kaina: 5 EUR. mok­sleivi­ams, stu­den­tams, sen­jo­rams 4 EUR.

IDA IŠ ŠEŠĖLIŲ SODO2-​ dalių roman­tinė drama šeimai Trukmė 2 val.

Nacionalinės dramaturgijos festivalis „Pakeleivingi″ (2016) - Kristina Gudonytė „Ida iš šešėlių sodo“

Autorė, režisierė ir scenografė Kristina Gudonytė

Kom­poz­i­to­rius Dar­ius Razgūnas

Šviesų dailininkas Mar­ius Ajauskas

Vaid­ina: Justina Žiogaitė-​Butkienė, Izabelė Visockaitė/​Dovilė Puskep­a­lytė, Saugir­das Stakelė, Donatas Juzė­nas, Rita Zutkienė, San­dra Juzėnienė, Juozas Muli­aučius, Mar­ty­nas Kle­men­t­jevas, Ovidi­jus Kazari­nas, Jolanta Miciū­naitė, Arnas Butkus

Emo­ciškai labai stipri, aktu­ali ir skait­oma knyga ne toks daž­nas reiškinys Lietu­vos lit­er­atūrini­ame gyvenime. Kristi­nos Gudo­nytės romanas „Ida iš šešėlių sodo“ jaunųjų skaity­tojų bal­sav­imu išrinkta 2012 METŲ KNYGA paaugliams. Mal­o­niai nuste­bino ir tai, kad ši, paaugliams skirta knyga, tarp visų Metų Knygų - lau­reačių (suau­gusiųjų, vaikų, paauglių, poez­i­jos kat­e­gori­jose) tapo lydere, nes žymia persvara surinko dau­giau­sia skaity­tojų balsų. Žinant gan atsainų dauge­lio dabar­tinių paauglių požiūrį į grožinę lit­er­atūrą ir knygų skaitymą, peršasi prielaida, kad ji sudomino ne tik jaun­uomenę, bet ir daug platesnį skaity­tojų ratą. Jaunųjų skaity­tojų atsiliepimu­ose inter­nete ji tit­u­lu­o­jama „kul­tine“, „genialia“, pritrenkiančia“, „smo­gu­sia į paširdžius“, „pataik­iu­sia į dešim­tuką“, „atvėru­sia akis ir padėju­sia kitaip pažvel­gti į drau­gus ir tėvus“. Pagrind­inė kny­gos ir spek­tak­lio idėja autorės įvardinta dviem žodži­ais: „SVE­TIMŲ NĖRA“ (pabandykime į kiekvieną pažvel­gti kaip į SAVĄ) šian­dien ypatin­gai aktu­ali mūsų jaunimui.

Nacionalinės dramaturgijos festivalis „Pakeleivingi″ (2016) - Kristina Gudonytė „Ida iš šešėlių sodo“

Tai spek­tak­lis apie mer­gaitę Idą, pamestinukę, vagilę, kuri papuo­lusi į tvark­ingą šeimą sten­giasi viską pradėti iš naujo. Ji nori visiškai pasikeisti, išlipti iš duobės, kuri­oje buvo atsidūrusi, nori būti geresnė, protingesnė, gabesnė, įdomesnė, nori gyventi ir mąstyti kitaip. Mer­gaitė labai sten­giasi įtikti ir patikti. Bet ji - keis­tuolė, girdinti kitų mintis ir sap­n­uo­janti bai­sius sap­nus, tarsi gyven­toja iš kitos plan­e­tos, todėl jos „žemieči­ams ben­draamži­ams“ atrodo, švel­niai tari­ant, trenkta. Ji tikrai visiškai KITOKIA. Todėl iš jos gal­ima pasišaipyti, kar­tais žiau­riai pajuokauti ir nesusimąs­toma, kuo gali baigtis toks lavi­rav­i­mas lyg ant lyno. Vienas klaidin­gas žingsnelis ir…

Nacionalinės dramaturgijos festivalis „Pakeleivingi″ (2016) - Kristina Gudonytė „Ida iš šešėlių sodo“

Be to, tai būtų spek­tak­lis apie meilę, kuri trunka visą amžinybę… Pasirodo, būna ir taip.
Nacionalinės dramaturgijos festivalis „Pakeleivingi″ (2016) - Kristina Gudonytė „Ida iš šešėlių sodo“
NAUJAUSI KOMENTARAI / APŽVALGOS
KOMENTARŲ NĖRA
Rašyti komentarus ir apžvalgas gali tik registruoti vartotojai!
Interneto svetainė „Anykščiai - Kultūros miestas“ (https://www.kulturos-miestas.lt) - Anykščių miesto ir krašto kultūros naujienų, renginių, audiovizualinių resursų bei turizmo informacijos katalogas. Daugiau informacijos >>

Mūsų draugai: EssentHouse, Reklamos archyvai