RENGINIŲ KALENDORIUS

RENGINIŲ KATEGORIJOS
RENGINIŲ ARCHYVAS
RENGINIŲ STATISTIKA

Nacionalinės dramaturgijos festivalis „Pakeleivingi″ (2016) - Aidas Giniotis „Vardan tos“

Anykščių kultūros centras
Anykščių kultūros centras ▶
A. Baranausko a. 2, LT-29132 Anykščiai
2016 m. spalio 14 d. - 18:00
Kaina nuo 8 €
Renginys vyko prieš 2737 d.
   
Nuotraukų: 0
Nuotraukų nėraNuotraukų nėraNuotraukų nėra
Videoklipų: 0
Videoįrašų nėraVideoįrašų nėraVideoįrašų nėra
Spalio 14 d. 18 val. Pro­fe­sion­alių teatrų nacional­inės dra­maturgi­jos fes­ti­valis „Pakeleivingi 2016″ star­tuos su Val­sty­binio Šiaulių dramos teatro spek­tak­liu „VAR­DAN TOS

Bili­eto kaina: 10, 8 EUR. Renginio dieną - 12, 10 EUR.

VAR­DAN TOS (N-​14) Dviejų dalių satyri­nis farsas pagal Petro Vaičiūno pjesę „PATRIOTAI

Nacionalinės dramaturgijos festivalis „Pakeleivingi″ (2016) - Aidas Giniotis „Vardan tos“

Pre­m­jera - 2016 m. balandžio 22 d.

Spek­tak­lio trukmė - 2 val. 30 min.

Režisierius - Aidas Giniotis

Kom­poz­i­to­rius - Vytau­tas Leistrumas

Scenografė ir kostiumų dailininkė - Ramunė Skrebūnaitė

VAID­INA:

Liuba - Inga Norkutė

Liu­cija - Inga Jarkova, Mar­tyna Gedvilaitė

Ona - Eglė Stanišauskaitė

Napoleonas Lietu­vis - Auri­mas Pintulis

Petras Velykis - Auri­mas Žvinys

Jotau­tas Kris­tau­tas - Aidas Matutis, Anic­etas Gendvilas

Paulius Labutis - Sig­i­tas Jakubauskas

Hen­rikas Zauerzeinas - Anic­etas Gendvi­las, Eiman­tas Bareikis

Giedo­to­jai - Sev­eri­nas Nor­gaila, Dan­guolė Petraitytė, Dal­ius Jančiauskas

Nacionalinės dramaturgijos festivalis „Pakeleivingi″ (2016) - Aidas Giniotis „Vardan tos“

Petras Vaičiū­nas (1890 07 11 - 1959 06 07) - poetas, dra­matur­gas, vertė­jas, vienas žymi­ausių lietu­viškojo reper­tu­aro kūrėjų tarpukario Lietu­voje (parašė dau­giau kaip 20 pje­sių). Į teatrą žiūrėjo kaip į pili­etinio ir moralinio auk­lėjimo priemonę, savo veikalu­ose gvildeno aktu­alias tau­tines, socia­lines ir mora­lines problemas, kūrė psi­chologiškai pagrįs­tus per­son­ažus, Jo pjesėms, nepaisant kri­tiškos tikrovės anal­izės, būdinga gyva reak­cija į laik­mečio aktu­al­i­jas, dinamiškas veiks­mas, šmaikštūs dialogai.

Pjesė „Patri­o­tai“, parašyta 1926 metais ir tais pat metais pas­tatyta Val­sty­bės teatre (Kaune) leg­en­dinio režisieri­aus Boriso Dau­gu­viečio, ilgai reper­tu­are neišsi­laikė, nes nepatiko val­dininkams. 1954 metais komediją per­vad­inęs „Eksce­len­ci­jos“ mėgėjiškai pas­tatė akto­rius Balys Lukošius. Pjesė buvo panau­dota ir kaip LRT kino filmo sce­nar­i­jus 1980 metais. Paskutin­y­sis pas­taty­mas teatro scenoje 2008 metais režisieriui Jonui Vaitkui pelnė Auksinį scenos kryžių. O 2016 metų žiemą Lietu­vos kino teatru­ose pristatoma dra­maturgo, žur­nal­isto bei sce­nar­isto Min­daugo Nas­tar­aviči­aus filmo pre­m­jera - komedija „Patriotai“, sukurta Petro Vaičiūno to paties pava­din­imo pjesės „Patri­o­tai“ motyvais.

2016 metais sukanka kaip tik 90 metų nuo pjesės parašymo ir pir­mojo pas­tatymo. Įdo­mi­au­sia, kad situacija nedaug tepasikeitė, nuo tos kuri buvo susik­losčiusi pokario Lietu­voje. Pasikeitė tik par­tijų ir insti­tu­cijų pava­din­i­mai, anti­herojų pavardės. Ir šian­dien žmonės pik­ti­nasi korumpuo­tais val­dininkais, pseudopatriotiška valdžia, įstaty­mais su spragomis, kurios lei­džia klestėti kyšininkav­imui, piktnaudžiavimui. Šiuo­laik­inė inter­pretacija, veikėjų atpažįs­ta­mu­mas žiūrovui lei­džia ne tik pasi­juokti, bet ir pažad­intų pili­et­inę sąžinę.

Spek­tak­lyje kūry­binė grupė meistriškai žongliruoja moralės ir amoralumo, patri­otiškumo ir prisitaikėliškumo, meilės ir nau­dos kamuoliukais. Režisierius Aidas Gin­i­o­tis nesislepia už mod­er­naus teatro šir­mos, atvi­rai pareiškia, kad spek­tak­lis gerokai kitoks - drastiškas, šmaikš­tus ir, įspėja, skir­tas suau­gusiems, t. y. tin­ka­mas asmenims nuo 14 metų.

Nacionalinės dramaturgijos festivalis „Pakeleivingi″ (2016) - Aidas Giniotis „Vardan tos“

Scenoje matysite geri­au­sius Val­sty­binio Šiaulių dramos teatro (ir ne tik jo) akto­rius. Jie, per­sikūniję į tarpukario (ir ne tik jo) Lietu­vos veikėjus, privers Jus ir save pamatyti iš šono. Atpažinti seniai pažįs­tamą būdą Lietu­vos. Pamatyti, kaip tau­tiečiai seniau gyveno, o gal ir dabar tebegyvena.

VŠDT infor­ma­cija
Nacionalinės dramaturgijos festivalis „Pakeleivingi″ (2016) - Aidas Giniotis „Vardan tos“
NAUJAUSI KOMENTARAI / APŽVALGOS
KOMENTARŲ NĖRA
Rašyti komentarus ir apžvalgas gali tik registruoti vartotojai!
Interneto svetainė „Anykščiai - Kultūros miestas“ (https://www.kulturos-miestas.lt) - Anykščių miesto ir krašto kultūros naujienų, renginių, audiovizualinių resursų bei turizmo informacijos katalogas. Daugiau informacijos >>

Mūsų draugai: EssentHouse, Reklamos archyvai