RENGINIŲ KALENDORIUS

RENGINIŲ KATEGORIJOS
RENGINIŲ ARCHYVAS
RENGINIŲ STATISTIKA

Dailininkių Inos Ado­mai­tienės ir Dinos Jankauskienės par­odos “Labas” atidarymas

Anykščių kultūros centras
Anykščių kultūros centras ▶
A. Baranausko a. 2, LT-29132 Anykščiai
2016 m. birželio 15 d. - 17:30
Kaina - €
Renginys vyko prieš 2858 d.
   
Nuotraukų: 0
Nuotraukų nėraNuotraukų nėraNuotraukų nėra
Videoklipų: 0
Videoįrašų nėraVideoįrašų nėraVideoįrašų nėra
Anykščių Kultūros cen­tre šių metų birže­lio 15 d. 17:30 val. ati­daroma kau­niečių dailininkių Inos Ado­mai­tienės ir Dinos Jankauskienės par­oda “Labas”.

Tapy­bos proce­sas kaip kalbėji­mas, kaip nepabaigia­mai rašomi laiškai. Pirma laiško eitutė - „Labas“. Trumpas, papras­tas, aiškus opti­mizmo šūksnis.Pasidedi baltą drobę, tari jai „Labas“. Pasisveikini lyg su savim, lyg su vaikys­tės draugu ir nevisad gali numatyti galutinį „pokalbio“ rezultatą.

Kadaise ben­dros studi­jos Vil­ni­aus dailės akademi­jos Kauno fil­iale - dabar ben­dra Inos ir Dinos tapy­bos darbų par­oda. Susi­tiki­mas dviejų autorių - tapy­bos par­oda „LABAS“. Kiekvienas par­o­dos paveik­slas atski­ras, savarankiškas, turi savo sukū­rimo stim­ulą bei istoriją. Čia nerasime pere­inančio per paveik­slus vien­tiso meninio pasako­jimo – kiekvienas paveik­slas atsive­ria vis kitu pasako­jimu, vis kit­o­mis slink­timis, kurios atsisklei­džia per koloritą, daiktų sim­bo­liką, potėpį, fak­tūros vibraciją, kuri lyg imi­tuoja daiktų kvėpavimą.Tapybos proce­sas užgim­sta skirtin­gai: būna kad išfokusavus žvil­gsnį stebi medžių šešėlius ant asfalto ar balų atspindži­uos po lietaus, taip pagauni impulsą to, kas prašosi ateiti į mūsų apči­uopi­amą pasaulį. O būna jaus­mas kuris tiesiog reikalauja tam tikrų formų ar spalvos ir ritmo, ir tada negalvoji apie tech­niką, o tiesiog pasitiki sav­imi. Tapyba pri­imama kaip organiškas būdas suvokti pasaulį ir ben­drauti su juo. Menas nėra suma tech­niško meistriškumo, orginalaus sumanymo bei išraiškos, patir­ties, žinių ir darbo. Visa tai reikalinga, bet nepakankama. Menas tampa menu kai įdedama sie­los dalelė, įkrau­nama „gyvybė daikte“. Kaip žinome leg­endą apie Pig­malioną ir jo atgi­jusį kūrinį Galatėją. Par­oda nekovoja „su kažkuo“ ar „už kažką“. Par­oda skirta išgyventi emo­ciškai, empatiškai. Autorėms svarbu tapy­boj pats proce­sas. Ir visad su jausmu, kad esi namu­ose – savo širdyje.

Ina Ado­mai­tienė gimė Panevėžyje

Mokėsi Kauno vaikų dailės mokyk­loje (dabar A. Mar­ti­naičio vardo).

Dirba vizual­inės reklamos dizaino srityje.

Lietu­vos meno ter­api­jos aso­ciaci­jos narė.

Dina Jankauskienė.

Gimė, augo ir gyvena Kaune.

Mokėsi Aušros gim­i­naz­i­joje (sustiprintas piešimas).

Suren­gusi per­son­alinių par­odų Lietu­voje, Vok­i­eti­joje (Hagene).

Keli­o­lika darbų iške­li­avę į JAV, Islandi­jos, Norveg­i­jos, Angli­jos ir Vok­i­eti­jos pri­vačias kolekcijas.

Ina Ado­mai­tienė
Dailininkių Inos Ado­mai­tienės ir Dinos Jankauskienės par­odos “Labas” atidarymas
NAUJAUSI KOMENTARAI / APŽVALGOS
KOMENTARŲ NĖRA
Rašyti komentarus ir apžvalgas gali tik registruoti vartotojai!
Interneto svetainė „Anykščiai - Kultūros miestas“ (https://www.kulturos-miestas.lt) - Anykščių miesto ir krašto kultūros naujienų, renginių, audiovizualinių resursų bei turizmo informacijos katalogas. Daugiau informacijos >>

Mūsų draugai: EssentHouse, Reklamos archyvai