RENGINIŲ KALENDORIUS

RENGINIŲ KATEGORIJOS
RENGINIŲ ARCHYVAS
RENGINIŲ STATISTIKA

Keistuolių teatras - Carlo Gozzi „Varnas“ commedia dell'arte

Anykščių kultūros centras
Anykščių kultūros centras ▶
A. Baranausko a. 2, LT-29132 Anykščiai
2016 m. vasario 23 d. - 18:00
Kaina nuo 9 €
Renginys vyko prieš 2974 d.
   
Nuotraukų: 0
Nuotraukų nėraNuotraukų nėraNuotraukų nėra
Videoklipų: 0
Videoįrašų nėraVideoįrašų nėraVideoįrašų nėra
Vasario 23 d. 18 val. Anykščių kultūros centre, Keistuolių teatras Carlo GozziVarnascommedia dell'arte.

Spek­tak­lis „Var­nas“ - nau­jau­sias Keis­tuolių teatro kūrinys, kuris dar nepris­taty­tas Vil­ni­uje, šį gegužės mėnesį lei­dži­asi į gas­troles po Lietu­vos mies­tus. Tai - com­me­dia dellarte žanro spek­tak­lis. Spek­tak­lyje „Var­nas“ - charak­teringi per­son­ažai, kaukės, komišku­mas, intriga, muzika, aktorių improvizacija, pasikalbėji­mai su pub­lika, ironiška visuomenės prob­lemų ir kultūros kri­tika, metaforos, filosofija, žmo­gaus psi­chologija, orig­i­nalūs Keis­tuolių teatro dailininkės Ramunės Skre­bū­naitės kostiu­mai ir scenografija, Keis­tuolių teatro jauna aktorių trupė bei, žinoma, teatro akto­riai - sen­bu­viai scenoje. Scenoje išvysite ir patį spek­tak­lio režisierių Aidą Gin­iotį bei mylimus Keis­tuolių teatro akto­rius Dalių Ska­ma­raką ir Vaidotą Žitkų.

Šio mist­iško spek­tak­lio siuže­tas apie tai, kaip kar­al­ius Milo nušauna užk­erėtą varną ir išgirsta jam išpranašautą prakeiksmą, taip pas­merk­damas save ir savo brolį Džen­ero neįtikė­tiniems išbandy­mams. Juk kiekvienas esame patyręs jausmą, kai, atrodo, atsidūrėme netinkamu laiku, netinkamoje vietoje, netinkamomis aplinky­bėmis, netinka­mai pasiel­gėme ir taip sujaukėme savo gyven­imą. Taip jau yra, kad kiekvienas mūsų padary­tas dar­bas prae­ityje turi pasek­mių ate­ityje, o norė­damas ką nors ištaisyti žmo­gus turi bent mintimis sug­rįžti į laiką ir vietą, kur prasidėjo visos jo nelaimės. Finale, jeigu žmo­gus nepalūžta, lieka ištiki­mas savo įsi­tikin­i­mams, kovoja už meilę ir savo artimą, tuomet už savo kančią, kantrybę ir pasi­auko­jimą būna apdovan­o­tas. O kur vaizdžiau gal­ime visa tai išreikšti ir pažaisti su žmo­gaus jaus­mais ir likimu, jeigu ne teatre, jeigu ne com­me­dia dellarte teatre.

GYVEN­IMO APRAŠY­MAS­

VAR­DAS: „Varnas

POVARDIS: Carlo Gozzi com­me­dia dellarte

KILMĖ: Venecija, Ital­i­ja

G­IM­IMO METAI: 2015 balandžio13 d.

GIM­IMO VIETA: Keis­tuolių teatras, Didžioji scena

IŠSILAVIN­I­MAS: Visi kūrė­jai, išskyrus dailininkę Ramunę Skre­bū­naitę, baigė Lietu­vos muzikos ir teatro akademiją (ji baigė Vil­ni­aus dailės akademiją), Carlo Gozzi aukš­tojo, tokį, kokį įsi­vaiz­duo­jame šian­dien, gal ir nebaigė, bet nepaneigsi – iš prigimties buvo genijus.

DARBO PATIRTIS: 2000 - 2010 m. Keis­tuolių teatre Carlo GozziKar­al­ius Elnias“ (rež. Aidas Giniotis). 2006 - 2014 m. Šiaulių dramos teatre Carlo GozziPrincesė Turan­dot“ (rež. Aidas Giniotis). Nuo 2013 iki dabar Teatro lab­o­ra­tori­jojeAtvi­ras ratasCarlo GozziMeilė trims apelsi­nams“ (rež. Aidas Giniotis)

KAL­BOS: italų išver­sta į lietuvių

ASMENINĖS SAVY­BĖS: Teatral­iškas, muzikalus, mist­iškas, ste­bi­nan­tis, linkęs improvizuoti, intriguo­jan­tis, šiek tiek baug­i­nan­tis, pasi­auko­jan­tis, tragikomiškas.

HOBIAI: Teatras, muzika, mag­ija, pri­etarai, pranašys­tės, pasakos suau­gusiems, kaukės, italų literatūra.

KELI­AIS SAKINI­AIS APIE SAVE: „Ši teatrinė pasaka, kurią radau neapoliečių rinkinyje „Il cunto degli cunti“, per­rašyta pagal seno­sios tragedi­jos formą, įtraukiant mano links­mas, tal­entin­gas kaukes, kurias norė­jau išsaugoti žmonių, susir­gusių melan­cholija, labui, padarė didži­ulį ste­buklą. Žiūrovai verkė ir juokėsi man panorėjus, min­iomis ėjo žiūrėti šios pasakos spek­tak­lių, tarsi tai būtų ne prasi­many­mas, o tikri­au­sia tiesa.“ (Carlo Gozzi)

KITA: Režisierius - Aidas Gin­i­o­tis;
S­cenografė ir kostiumų dailininkė - Ramunė Skre­bū­naitė;
S­cenoje - Dal­ius Ska­ma­rakas, Judita Urnikytė, Vaido­tas Žitkus, Man­tas Zem­leckas, Benita Vasauskaitė, Danas Kama­rauskas, Jus­tas Tertelis, Jonas Šarkus ir kiti. Keistuolių teatro inf.

Bilietai - 9 EUR. 12 EUR. Bilietus įsigyti galite kiekvieną darbo dieną 14 - 18 val. AKC kasoje.
Keistuolių teatras - Carlo Gozzi „Varnas“ commedia dell
NAUJAUSI KOMENTARAI / APŽVALGOS
KOMENTARŲ NĖRA
Rašyti komentarus ir apžvalgas gali tik registruoti vartotojai!
Interneto svetainė „Anykščiai - Kultūros miestas“ (https://www.kulturos-miestas.lt) - Anykščių miesto ir krašto kultūros naujienų, renginių, audiovizualinių resursų bei turizmo informacijos katalogas. Daugiau informacijos >>

Mūsų draugai: EssentHouse, Reklamos archyvai